Škola, do které stojí za to chodit

Andrea Medunová

Uzavření škol v ČR – Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro zákonné zástupce

Ošetřovné: 

– Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. 

– Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. 

– Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Informace ČSSZ

FORMULAR OSETROVNE[6187]

Informace pro pracovníky školy:

V pondělí 16. března 2020 se, prosím, dostavte do zaměstnání, kde bude domluven další postup, který bude platit po dobu Mimořádného opatření MZČR.

Další podrobnější informace budou na webové stránky a Komens vloženy během neděle 15. 3. Prosíme o jejich sledování.    

Vedení školy

Škola stejně jako každý rok umožní žákům 9. ročníků otestovat své znalosti v Národním testování společnosti SCIO. Pro každého žáka škola zakoupila testy obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Testování probíhá on-line. Každý žák obdrží po Vánocích výsledky testů. Více informací pro žáky na

https://testovani.scio.cz/Content/Files/Instructions/Narodni_testovani_instrukce_pro_zaky.pdf

Přehlídky SŠ v Kraji Vysočina, Veletrh práce, DOD SŠ

  • Ve všech okresních městech Kraje Vysočina probíhají během podzimu přehlídky středních škol. 

Více na http://www.kr-vysocina.cz/prehlidky-strednich-skol-2017/d-4075752/p1=9077

Do konce září probíhá registrace soutěžících v Logické olympiádě, kterou pořádá společnost Mensa ČR.
Zúčastnit se mohou všichni žáci naší školy.
Více na www.logickaolympiada.cz

Návštěva ÚP v Jihlavě
9.A – 7. 11. 2017, 8 – 10 h
9.B – 14. 11. 2017, 8 – 10 h

Přehlídka středních škol v DKO Jihlava
v pátek 10. 11. 2017 od 8 do 18 h

Návštěva Střední školy stavební Jihlava (Žižkova ul.)
9.A – 22. 11. 2017, 8 – 12 h
9.B – 27. 11. 2017, 8 – 12 h

Odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017
Odevzdání přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 1. 3. 2018

30. 10. – 16. 11. 2017 – SCIO testy (online – Čj, Aj, M, OSP)

Důležité informace na: www.atlasskolstvi.cz , www.cermat.cz , www.scio.cz , www.msmt.cz

Konzultace s VP (úterý 14 – 15,30 h, po telefonické domluvě kdykoliv)

Dnes se uskutečnilo závěrečné setkání Žákovské rady. Jednotliví zástupci 5. – 9. tříd se pravidelně starají o vzájemnou spolupráci a informovanost mezi vedením školy a žáky. Za jejich zodpovědný přístup jim vedení školy poděkovalo předáním triček se znakem školy.

Ve čtvrtek 4. 5. jsme uspořádali charitativní akci Koláčky pro Afriku. Rádi bychom poděkovali všem maminkám, babičkám, tatínkům a zaměstnancům školy, kteří připravili báječné občerstvení a zároveň všem, kteří si tyto dobroty zakoupili. Podařilo se nám vybrat krásných 11 222 korun, které poputují prostřednictvím organizace UNICEF k africkým dětem. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Medunové, Vydrářové, Homové, Mauleové a Cejpkové.

žáci 6.A a 6.B

Celý příspěvek

Před časem jsme se v rámci hodiny zeměpisu blíže seznámili s turistickým značením v ČR. Díky našemu panu školníkovi jsme poznali pravidla pro tvorbu a umístění turistických značek v přírodě. Pan Balík nám dokázal odpovědět na naše všetečné dotazy. Není divu, vždyť turistika je jeho velkým koníčkem. Pan školník nám  ukázal i tvorbu turistických map. Bezpochyby velkou zajímavostí je, že za aktualizaci cyklotras na Jihlavsku sám zodpovídá. Panu školníkovi za zajímavou hodinu děkujeme. Celý příspěvek

Koncem měsíce dubna si žáci 6.A užili hodinu matematiky trochu jinak. Stou vyučovací hodinu jsme společně zopakovali měření vzdáleností, převody jednotek a písemné násobení. Ke konci hodiny si děti zahrály soutěže ve skupinách, při kterých procvičily postřeh, vzájemnou spolupráci i disciplínu. Celý příspěvek

4. 5. 2017 proběhne na naší škole již tradiční charitativní akce na pomoc africkým dětem. Žáci 6. ročníku doma připraví drobné sladké nebo slané pečivo. Během velké přestávky je za symbolických 5 – 10 Kč za kus prodají svým spolužákům, učitelům a zaměstnancům školy. Veškeré vybrané peníze posílá škola na konto UNICEF na pomoc dětem v Africe.

Kupte si koláček, pochutnejte si a podpořte dobrou věc.

Související obrázek

Žáci 8. ročníku se v rámci předmětu zeměpisná praktika učí pracovat i s buzolou. V minulém týdnu jsme se vypravili do terénu s 8.B. Procvičili jsme si určování základních světových stran a vysvětlili jsme si, co je azimut a k čemu se používá. Všichni se do všech aktivit pouštěli se zaujetím, za co si jistě zaslouží velkou pochvalu.  Celý příspěvek

Důležitá data:

do 30. 11. 2016 – odevzdání přihlášek ke studiu řediteli SŠ do oborů, kde se koná talentová zkouška

10. 1. 2017 v 18:30 – informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků (popř. zájemců o studium na víceletých gymnáziích), divadelní sál ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

do 1. 3. 2017 – odevzdání přihlášek ke studiu řediteli SŠ

Další informace níže:

Celý příspěvek

Vědomostní soutěž EUROREBUS o hodnotné ceny pro žáky ZŠ. Můžete soutěžit sami za sebe nebo v týmu své třídy respektive celé školy. Případné dotazy o soutěži zodpoví paní učitelka Medunová nebo žáci 9.A.

Více na http://www.eurorebus.cz

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily