O škole

Zřizovatel školy

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
58601 Jihlava
Web: www.jihlava.cz

Celkový počet žáků

Celkem pedagogů

Celkem vychovatelů ŠD

Celkem asistentů pedagoga

Celkem tříd

Přípravných tříd

Koncepce školy

Naše škola je organizována jako úplná základní škola s 1. a 2. stupněm. Výuka na celé škole probíhá podle plánu ŠVP „Škola, do které stojí za to chodit“.

Cíle školy jsou a budou i nadále zaměřeny na:

 • práci s informačními technologiemi
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • estetickou a dramatickou výchovu
 • zvyšování tělesné zdatnosti žáků

Škola se bude snažit aby byla i nadále místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti a dovednosti, bude v dobře vybavených učebnách vzděláváno kvalitním pedagogickým sborem a při vzdělávání bude mít podporu svých rodičů.

v letošním školním roce 2023/2024 má škola:

 Celkový počet žáků 547
– z toho na 1.stupni 281
– z toho na 2.stupni 266
v přípravné třídě 19
Celkem pedagogických pracovníků 39
Celkem tříd 24
– z toho na 1.stupni 11
– z toho na 2.stupni 12
Přípravná třída 1

Co nabízíme našim žákům?

 • výuka psaní písmem Comenia Script – více o písmu zde
 • velký výběr z různě zaměřených kroužků
 • výuka anglického jazyka od prvního ročníku
 • další cizí jazyk od 7. ročníku – německý jazyk, ruský jazyk, český jazyk
 • pravidelná výuka informatiky od 4. ročníku
 • hudební výchova, fyzika, chemie, pracovní činnosti a informatika jsou vyučovány v moderně zařízených specializovaných odborných učebnách
 • zařazování ICT do výuky – interaktivní tabule ve všech třídách, dvě počítačové učebny
 • možnost návštěvy školního klubu a družiny
 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel denně
 • možnost výběru z bohaté nabídky různých nepovinných předmětů a kroužků
 • využívat školní informační centrum vybavené počítačovými stanicemi připojenými na internet

Co nabízíme rodičům našich žáků?

 • možnost zařazení do přípravné třídy
 • individuální přístup k integrovaným žákům
 • elektronické komunikace s vyučujícími – systém Bakalář – on-line žákovská knížka, přehled o absenci žáka, rozvrhy, suplování, školní akce

Co nabízíme ostatní veřejnosti?

 • pronájem školní tělocvičny – pro pořádání různých sportovních akcí i soukromé účely
 • pronájem sálu školního divadla – pro pořádání různých školení či seminářů

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Blažková

(kabinet výchovného poradce)

Telefon: 567 579 024
E-mail: blazkova@zsdemlovaji.cz

Úřední hodiny: středa 14.00 – 15.00 hodin
(nejlépe po telefonické domluvě)

Poradenství v oblasti vzdělávání

 • pomoc při přípravě zápisu do 1. ročníku
 • doporučení PPP, SPC – vhodná zařazení žáků do tříd
 • pomoc při zajištění spolupráce s rodiči

Poradenská služba

 • úřední hodiny
 • účast na Radě rodičů
 • vedení Žákovského parlamentu
 • pohovory s žáky, vyučujícími

Poradenství v oblasti výchovy, řešení výchovných problémů

 • spolupráce s vedením školy, třídními učiteli
 • spolupráce s rodiči
 • diagnostika třídních kolektivů – testové metody
 • práce s problémovými žáky (dle dohody s TU)
 • spolupráce s Policií ČR
 • spolupráce o odborem sociálních věcí v Jihlava
 • spolupráce s třídními učiteli a rodiči žáků
 • spolupráce s SPC a PPP Vysočina

Profesní orientace žáků, přihlášky ke studiu na střední škole

 • spolupráce s Úřadem práce v Jihlavě (návštěva 9. ročníku)
 • zajištění testů nadání pro nerozhodnuté žáky – pořádá PPP
 • nástěnka v přízemí školy
 • aktuální informace v kmenové třídě
 • zajištění letáků pro žáky 9. ročníku
 • zajištění účasti na Přehlídce škol v Domě kultury v Jihlavě (listopad)
 • schůzka rodičů a žáků se zástupci škol
 • pomoc s vyplňováním přihlášek – kontrola a odeslání přihlášek na příslušné školy
 • přijímací zkoušky nanečisto – ve spolupráci s předsedy předmětových komisí Čj a M
 • výsledky přijímacího řízení – statistika, vyhodnocení úspěšnosti
 • odvolací řízení
 • zpráva o vycházejících žácích

Volba povolání

Mgr. Jana Blažková

(kabinet výchovného poradce)

Telefon: 567 579 024
E-mail: blazkova@zsdemlovaji.cz

Úřední hodiny: středa 14.00 – 15.30 hodin
(nejlépe po telefonické domluvě)

Základní informace

Akce naší školy

 • návštěva Úřadu práce Jihlava – žáci 9.ročníků
 • začátek ledna – informační schůzka pro rodiče a žáky s VP
 • listopad – přehlídka škol v DKO Jihlava
 • spolupráce se středními školami kraje Vysočina
 • zařazení předmětu Volba povolání do hodin Pracovní činností a Občanské výchovy

Na koho se obrátit

 • výchovná poradkyně, vyučující
 • Pedagogicko – psychologická poradna
 • Úřad práce – informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Metodik prevence

Mgr. Veronika Burianová

(kancelář zástupce ředitele)

Telefon: 567 579 036
E-mail: burianova@zsdemlovaji.cz

Úřední hodiny: úterý 14.00 – 15.00 hodin
(kancelář zástupce ředitele)

Dále dle aktuální potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.

Základní informace

 • standardní činnosti školního metodika prevence dle vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb.
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v oblasti výchovné a vzdělávací
 • metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • tvorba Preventivního programu školy, jeho aktualizace a vyhodnocování
 • spolupráce s odbornými institucemi
 • spolupráce s Centrem prevence DOK – preventivních programy
 • evidence neomluvených hodin, řešení problému
 • řešení kázeňských problémů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších
 • poradenských zařízení v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zadávání a vyhodnocování testů, dotazníků z oblasti prevence
 • účast na školeních, vyhledávání kurzů pro všechny pedagogy školy
 • modernizace oblasti – zajišťování a předávání odborných informací
 • spolupráce s poradenskými institucemi (PPP, SPC), SVP Jihlava, OSPODem, policií atd.

NNTB – Nenech to být

 • Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Bojíš se promluvit o šikaně?
 • Nenech to být, anonymně pomoz skrz webovou či mobilní aplikaci

Školní speciální pedagog

Mgr. Věra Růžičková

(kabinet školního speciálního pedagoga – přízemí budovy C)

Telefon: 567 579 043
E-mail: ruzickova@zsdemlovaji.cz

Úřední hodiny: dále dle aktuální potřeby po telefonické domluvě.

Péče o děti s výukovými problémy, speciální třídy

 • vedení dokumentace ze ŠPZ
 • provádění nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s rizikovými jedinci
 • poskytování speciálně pedagogických služeb
 • kooperace s rodiči a metodické vedení
 • individuální konzultace a vedení pedagogických pracovníků, asistentů pedagoga
 • kooperace se školami a školskými poradenskými zařízeními
 • spolupráce při zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání
 • vyhledávání žáků se speciálními potřebami
 • stanovení plánů pedagogické podpory, kontrola IVP
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek