O škole

Zřizovatel školy

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
58601 Jihlava
Web: www.jihlava.cz

Celkový počet žáků

Celkem pedagogů

Celkem vychovatelů ŠD

Celkem asistentů pedagoga

Celkem tříd

Přípravných tříd

Koncepce školy

Naše škola je organizována jako úplná základní škola s 1. a 2. stupněm. Výuka na celé škole probíhá podle plánu ŠVP „Škola, do které stojí za to chodit“.

Cíle školy jsou a budou i nadále zaměřeny na:

 • práci s informačními technologiemi
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • estetickou a dramatickou výchovu
 • zvyšování tělesné zdatnosti žáků

Škola se bude snažit aby byla i nadále místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti a dovednosti, bude v dobře vybavených učebnách vzděláváno kvalitním pedagogickým sborem a při vzdělávání bude mít podporu svých rodičů.

v letošním školním roce 2023/2024 má škola:

 Celkový počet žáků 547
– z toho na 1.stupni 281
– z toho na 2.stupni 266
v přípravné třídě 19
Celkem pedagogických pracovníků 39
Celkem tříd 24
– z toho na 1.stupni 11
– z toho na 2.stupni 12
Přípravná třída 1

Co nabízíme našim žákům?

 • výuka psaní písmem Comenia Script – více o písmu zde
 • velký výběr z různě zaměřených kroužků
 • výuka anglického jazyka od prvního ročníku
 • další cizí jazyk od 7. ročníku – německý jazyk, ruský jazyk, český jazyk
 • pravidelná výuka informatiky od 4. ročníku
 • hudební výchova, fyzika, chemie, pracovní činnosti a informatika jsou vyučovány v moderně zařízených specializovaných odborných učebnách
 • zařazování ICT do výuky – interaktivní tabule ve všech třídách, dvě počítačové učebny
 • možnost návštěvy školního klubu a družiny
 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel denně
 • možnost výběru z bohaté nabídky různých nepovinných předmětů a kroužků
 • využívat školní informační centrum vybavené počítačovými stanicemi připojenými na internet

Co nabízíme rodičům našich žáků?

 • možnost zařazení do přípravné třídy
 • individuální přístup k integrovaným žákům
 • elektronické komunikace s vyučujícími – systém Bakalář – on-line žákovská knížka, přehled o absenci žáka, rozvrhy, suplování, školní akce

Co nabízíme ostatní veřejnosti?

 • pronájem školní tělocvičny – pro pořádání různých sportovních akcí i soukromé účely
 • pronájem sálu školního divadla – pro pořádání různých školení či seminářů

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Blažková

(kabinet výchovného poradce)

Telefon: 567 579 024
E-mail: blazkova@zsdemlovaji.cz

Úřední hodiny: středa 14.00 – 15.00 hodin
(nejlépe po telefonické domluvě)

Poradenství v oblasti vzdělávání

 • pomoc při přípravě zápisu do 1. ročníku
 • doporučení PPP, SPC – vhodná zařazení žáků do tříd
 • pomoc při zajištění spolupráce s rodiči

Poradenská služba

 • úřední hodiny
 • účast na Radě rodičů
 • vedení Žákovského parlamentu
 • pohovory s žáky, vyučujícími

Poradenství v oblasti výchovy, řešení výchovných problémů

 • spolupráce s vedením školy, třídními učiteli
 • spolupráce s rodiči
 • diagnostika třídních kolektivů – testové metody
 • práce s problémovými žáky (dle dohody s TU)
 • spolupráce s Policií ČR
 • spolupráce o odborem sociálních věcí v Jihlava
 • spolupráce s třídními učiteli a rodiči žáků
 • spolupráce s SPC a PPP Vysočina

Profesní orientace žáků, přihlášky ke studiu na střední škole

 • spolupráce s Úřadem práce v Jihlavě (návštěva 9. ročníku)
 • zajištění testů nadání pro nerozhodnuté žáky – pořádá PPP
 • nástěnka v přízemí školy
 • aktuální informace v kmenové třídě
 • zajištění letáků pro žáky 9. ročníku
 • zajištění účasti na Přehlídce škol v Domě kultury v Jihlavě (listopad)
 • schůzka rodičů a žáků se zástupci škol
 • pomoc s vyplňováním přihlášek – kontrola a odeslání přihlášek na příslušné školy
 • přijímací zkoušky nanečisto – ve spolupráci s předsedy předmětových komisí Čj a M
 • výsledky přijímacího řízení – statistika, vyhodnocení úspěšnosti
 • odvolací řízení
 • zpráva o vycházejících žácích

Volba povolání

Mgr. Jana Blažková

(kabinet výchovného poradce)

Telefon: 567 579 024
E-mail: blazkova@zsdemlovaji.cz

Úřední hodiny: středa 14.00 – 15.30 hodin
(nejlépe po telefonické domluvě)

Základní informace

Akce naší školy

 • návštěva Úřadu práce Jihlava – žáci 9.ročníků
 • začátek ledna – informační schůzka pro rodiče a žáky s VP
 • listopad – přehlídka škol v DKO Jihlava
 • spolupráce se středními školami kraje Vysočina
 • zařazení předmětu Volba povolání do hodin Pracovní činností a Občanské výchovy

Na koho se obrátit

 • výchovná poradkyně, vyučující
 • Pedagogicko – psychologická poradna
 • Úřad práce – informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Metodik prevence

Mgr. Veronika Burianová

(kancelář zástupce ředitele)

Telefon: 567 579 036
E-mail: burianova@zsdemlovaji.cz

Úřední hodiny: úterý 14.00 – 15.00 hodin
(kancelář zástupce ředitele)

Dále dle aktuální potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.

Základní informace

 • standardní činnosti školního metodika prevence dle vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb.
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v oblasti výchovné a vzdělávací
 • metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • tvorba Preventivního programu školy, jeho aktualizace a vyhodnocování
 • spolupráce s odbornými institucemi
 • spolupráce s Centrem prevence DOK – preventivních programy
 • evidence neomluvených hodin, řešení problému
 • řešení kázeňských problémů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších
 • poradenských zařízení v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zadávání a vyhodnocování testů, dotazníků z oblasti prevence
 • účast na školeních, vyhledávání kurzů pro všechny pedagogy školy
 • modernizace oblasti – zajišťování a předávání odborných informací
 • spolupráce s poradenskými institucemi (PPP, SPC), SVP Jihlava, OSPODem, policií atd.

NNTB – Nenech to být

 • Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Bojíš se promluvit o šikaně?
 • Nenech to být, anonymně pomoz skrz webovou či mobilní aplikaci
Datum platnosti Název
2. 1. 2024 Příloha č. 10 – Strategie školní neúspěšnosti
4. 9. 2023 Preventivní program školy
4. 9. 2023 Školní program proti šikanovaní
4. 9. 2023 Krizový plán školy

Školní speciální pedagog

Mgr. Věra Růžičková

(kabinet školního speciálního pedagoga – přízemí budovy C)

Telefon: 567 579 043
E-mail: ruzickova@zsdemlovaji.cz

Úřední hodiny: dále dle aktuální potřeby po telefonické domluvě.

Péče o děti s výukovými problémy, speciální třídy

 • vedení dokumentace ze ŠPZ
 • provádění nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s rizikovými jedinci
 • poskytování speciálně pedagogických služeb
 • kooperace s rodiči a metodické vedení
 • individuální konzultace a vedení pedagogických pracovníků, asistentů pedagoga
 • kooperace se školami a školskými poradenskými zařízeními
 • spolupráce při zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání
 • vyhledávání žáků se speciálními potřebami
 • stanovení plánů pedagogické podpory, kontrola IVP
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek