Dokumenty

Formuláře a další dokumenty

Zde naleznete různé formuláře používané na naší škole v několika základních formátech.

Datum vložení Název dokumentu Formát
1. 1. 2024 Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení PDF
1. 1. 2024 Směrnice pro vydávání stejnopisů vysvědčení PDF
1. 9. 2023 Uvolnění žáka z výuky (pouze 2. stupeň) PDF
1. 9. 2022 Oznámení o uvolnění z výuky – 1.stupeň WORD PDF
1. 9. 2022 Oznámení o uvolnění z výuky – 2.stupeň WORD PDF
1. 9. 2022 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy WORD PDF
1. 9. 2022 Žádost o uvolnění z jiného vyučovacího předmětu WORD PDF
1. 9. 2022 Žádost o přestup na ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace WORD PDF
1. 9. 2022 Zápisový listek do školní družiny PDF
1. 9. 2022 Uvolnění žáka ze školní družiny PDF
6. 8. 2023 Registrace účtů na mobilní aplikaci PDF

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., v souladu ve znění pozdějších předpisů a nařízení v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:

 • základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě
 • přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
 • rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 • údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 • údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného
  stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií
 • údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 • údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 • údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 • základní údaje o hospodaření školy
 • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 • údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 • údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 • údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
  vzdělávání.

Dle § 7 odst. 2 této vyhlášky se výroční zpráva o činnosti školy zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (výroční zpráva je k nahlédnutí k dispozici u ředitele školy).

Podle §10 odst. 3 školského zákona může výroční zprávy každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Formát
2018 / 2019 PDF
2019 / 2020 PDF
2020 / 2021 PDF
2021 / 2022 PDF
2022 / 2023 PDF

Starší výroční zprávy k nahlédnutí v ředitelně školy.

ŠVP

„ŠKOLA, DO KTERÉ STOJÍ ZA TO CHODIT“

Při tvorbě vzdělávacího programu jsme vyšli ze zkušeností naší školy. Školní vzdělávací program jsme na základě našich dlouhodobých zkušenosti a podmínek školy, zaměřili na výuku informačních technologií, dramatickou výchovu, pomoc žákům se speciálními potřebami, všeobecnou tělesnou přípravu a přípravu předškoláků v přípravné třídě.

ŠVP nabízí našim žákům:

 • výchovu ke zdravému životnímu stylu, výukou prolínají prvky estetické a dramatické výchovy, možnost výuky přímo ve školním divadle
 • výuku odborných předmětů v moderně zařízených specializovaných učebnách
 • výuku anglického jazyka od prvního ročníku
 • druhý cizí jazyk od 7. ročníků (žáci mohou vybírat z nabídky německého a ruského jazyka)
 • pravidelnou výuku informatiky od 4. ročníku
 • možnost sportovního vyžití dětí (hřiště s umělým povrchem, tělocvična)
 • zapojení dětí do činnosti v zájmových kroužcích a nepovinných předmětech (např. dramatický, keramický, výtvarný…)
 • školní družinu a školní klub
 • informační centrum s možností práce na internetu a s celou řadou výukových programů
 • exkurze, netradiční třídní akce, sportovní kurzy, ročníkové dny…
 • přípravná třída pro předškoláky
Název Formát
ŠVP „Škola, do které stojí za to chodit“ k nahlédnutí v ředitelně školy
ŠVP pro přípravnou třídu k nahlédnutí v ředitelně školy
ŠVP pro školní družinu k nahlédnutí v ředitelně školy

Školní řád

Školní řád je základním dokumentem stanovující povinnosti a práva žáků a pedagogů během vzdělávacího procesu.

Datum platnosti Název
1. 9. 2023 Školní řád školy

Inspekční zpráva

Česká školní inspekce kontroluje v nepravidelných intervalech činnost a dokumentaci školy. Z těchto kontrol vypracovává shrnující inspekční zprávu. Přehled inspekčních zpráv školy: ZDE

Klasifikační řád

Klasifikační řád školy vychází z následujících zákonů, vyhlášek a pokynů MŠMT:

 • Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., resp. vyhlášky 256/2012 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění
 • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002
 • a dalších platných předpisů
Datum platnosti Název
1. 9. 2023 Klasifikační řád školy

Řád školní družiny

Školní řád družiny a školního klubu upřesňují povinnosti a práva žáků a pedagogů v rámci pobytu ve školní družině a školním klubu.

Datum platnosti od Název
1. 9. 2023 Řád školní družiny

 

Sankční řád

Sankční řád upřesňuje udělení výchovných opatření a známek z chování.

Datum platnosti Název
1. 9. 2023 Sankční řád školy

 

Řád informačního centra

Žáci školy mohou využívat pro svojí školní přípravu prostory Informačního centra školy. Informační centrum školy je vybaveno počítačovými stanicemi a rozsáhlou knihovnou. Žáci mohou využít tisku na síťové tiskárně.

Datum platnosti Název
1. 9. 2022 ŘÁD INFORMAČNÍHO CENTRA

 

Školní časopis Všímálek

Vydávání školního časopisu Všímálek má na naší škole již dlouholetou tradici. Každoročně jsou vydána tři čísla tohoto časopisu. Do časopisu přispívají svými články všichni žáci školy. Editaci, výběr textů a obrázků zajišťují vyučující českého jazyka. Grafický vzhled časopisu má nastarost vždy vybraná skupina žáků naší školy – redakce časopisu.

Ke stažení