Projekty

Projekty EU

Název projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0022 – Integrace ICT do výuky

Typ projektu:
projekt financován z fondů EU v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvě č. 51 OP VK

Cílová skupina:
celá škola – 28 zapojených pedagogů školy

Zadání projektu:

Projekt Integrace ICT do výuky řeší modernizaci výuky na 44 základních a středních školách směrem k metodicky promyšlené integraci ICT do výuky. Základní metodou práce je individuální přístup k učitelům formou mentoringu, na jehož kvalitu a rozsah klademe vysoký důraz. Úspěšně podpořený pedagog dále absolvuje minimálně tři školení DVPP, které si škola může vybrat z nabídky několika školení. V projektu se zabýváme využíváním tabletů a notebooků ve výuce. Z projektu bude podpořeno 500 pedagogů. Vznikne portál projektu zaměřený na integraci ICT do výuky, kolem kterého bude vytvořena on-line komunita pedagogů.

Naše škola z tohoto projektu získá celkovou částku 613 745,00 Kč. Tato částka bude využita na nákup 20 tabletů s příslušenstvím a proškolení pedagogických pracovníků celé školy.

Trvání projektu:
 1. 9. 2014 – 30. 7. 2015

Plakát

Integrace ICT do výuky

PROJEKT „ Otevřená škola“, CZ.1.07/1.1.00/46.0005

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba trvání projektu: Květen  2014 – červen  2015.

Příjemce projektu: Statutární město Jihlava

Partner projektu: Společnost pro kvalitu školy, o.s. Ostrava

Statutární město Jihlava získalo dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolu s partnerem projektu Společnost pro kvalitu školy Ostrava, o.s. realizuje projekt z oblasti inkluzivního vzdělávání, ve kterém budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy, vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou těchto žáků, výměna zkušeností mezi 30 zapojenými základními školami z obce s rozšířenou působností Jihlava a podpora spolupráce základních škol a jejich zřizovatelů.

Zlepšení podmínek výuky přírodovědně a technicky zaměřených předmětů

Od dubna zahájilo statutární město Jihlava projekt s názvem „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech“ s registračním číslem CZ.1.O7/1.1.36/02.0016 společně s jedenácti partnery – deseti jihlavskými základními školami a Společností pro kvalitu školy, o.s. z Ostravy.

Jedná se o grantový projekt v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II. a operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Projekt je zaměřen na posílení zájmu o přírodovědné předměty u žáků základních škol prostřednictvím výuky s moderními ICT pomůckami. Tento inovativní způsob výuky bude žáky i zapojené učitele motivovat ke kvalitní práci a rozšiřovat dovednosti v oblasti ICT i přírodních věd. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2014.

Stručný obsah projektu

 • zvýšení kvality a efektivity vzdělávání v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech – chemie, fyzika, zeměpis, informatika, environmentální výchova a přírodopis na jihlavských základních školách
 • podpora praktických a ověřovacích aktivit žáků inovativními přístupy v laboratorní výuce
 • dosažení pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání v oblasti přírodních věd a technických disciplín, zvýšení zájmu žák
 • motivace a systémová podpora průměrných a slabších žáků, zlepšení výsledků
 • využití při profesní orientaci, vazba na současný trh práce
 • zvýšení kompetencí pedagogů, výměna zkušeností
 • další výukové materiály a pomůcky, vybavení ICT pomůckami, měřícími přístroji a robotickou technikou, 5 materiálů včetně pracovních listů, testování, inovace ŠVP, zpřístupnění know – how
 • rozvoj matematického, technického a přírodovědného myšlení žáků a jejich tvořivost.

Klíčové aktivity

 • vytvoření inovativních materiálů a jejich pilotáž
 • pracovní setkání učitelů pro implementaci inovativních přístupů
 • společné učení se s využitím nových přístupů (umístění materiálů na vzdělávací portál)
 • implementace do reálné výuky.

Další informace o projektu

Datum platnosti Název Formát
20.6.2013 Více o projektu zde

 

Přírodní zahrady

V závěru roku 2012 získala naše škola certifikát Přírodní zahrada, který se uděluje v rámci příhraničního rakousko-českého projektu „Přírodní zahrady bez hranic“, který podporuje a propaguje zahradničení šetrné k přírodě. Pro realizaci chybějících stanovišť přírodní zahrady jsme získali v červenci 2011 grant z Fondu Vysočiny, z grantového programu Enviromentální osvěta – Přírodní zahrady 2011.

Projekt jsme realizovali od září 2011 do listopadu 2012 v rámci vyučování pracovních činností – pěstitelství se žáky 2. stupně naší školy. Protože se k naší aktivitě připojil odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, který získal další finanční prostředky, budou úpravy pokračovat i v letošním kalendářním roce.

Interaktivní škola

Název projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.2065 – Interaktivní škola- závádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základní školy.

Typ projektu:
projekt financován z fondů EU – Peníze do škol

Cílová skupina:
celá škola – 18 zapojených pedagogů školy

Zadání projektu:
Vyučující naší školy se zapojí do projektu „Interaktivní škola“, který je financován z fondů Evropské unie v rámci projektu MŠMT „Peníze školám“. Projekt bude zahájen 1.6.2011. V rámci tohoto projektu získá naše škola interaktivní tabule do všech tříd školy, sadu měřícího systému americké firmy Pasco a 7 pracovišť pro žáky (notebook, dig. fotoaparát a sada Pasco). Celková hodnota projektu je 1 600 000,-Kč.

Projekt byl úspěšně v červenci 2013 ukončen.

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání

Název projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.2065 – Interaktivní škola- závádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základní školy.

Typ projektu:
projekt financován z fondů EU – Peníze do škol

Cílová skupina:
celá škola – 18 zapojených pedagogů školy

Zadání projektu:
Vyučující naší školy se zapojí do projektu „Interaktivní škola“, který je financován z fondů Evropské unie v rámci projektu MŠMT „Peníze školám“. Projekt bude zahájen 1.6.2011. V rámci tohoto projektu získá naše škola interaktivní tabule do všech tříd školy, sadu měřícího systému americké firmy Pasco a 7 pracovišť pro žáky (notebook, dig. fotoaparát a sada Pasco). Celková hodnota projektu je 1 600 000,-Kč.

Projekt byl úspěšně v červenci 2013 ukončen.

Učíme interaktivně

Název projektu:
CZ.1.07/1.1.01/02.0010 – Učíme interaktivně – závádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina

Typ projektu:
projekt financován z fondů EU

Cílová skupina:
celá škola – 7 zapojených pedagogů školy

Zadání projektu:
Vyučující naší školy se zapojili do projektu „Učíme interaktivně“, který je financován z fondů Evropské unie. Projekt bude realizován v letech 2009 až 2012. Vrámci tohoto projektu získá naše škola postupně 3 interaktivní tabule, měřící systém Pasco a celou řadu interaktivních programů a vzdělávacích akcí pro vyučující naší školy.

Další informace:
hlavní stránky projektu www.projektui.cz

hlavní partner ZŠ Nuselská www.zsnuselska.cz

Vlastním hodnocením ke zvýšení kvality

Název projektu:
CZ.1.07/1.3.02/01.0008 – Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality

Typ projektu:
projekt financován z fondů EU

Cílová skupina:
celá škola – 6 zapojených pedagogů školy

Zadání projektu:
Cílem projektu je podpora rozvoje znalostí a dovedností pracovníků základních škol města Jihlavy v oblasti autoevaluace. Projekt je zaměřen hlavně na další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol, analyzuje evaluační metody používané v ČR a EU, vytváří nové metody a postupy při evaluaci.
V rámci projektu bude proškoleno 60 pedagogů, vznikne informační systém na podporu evaluace zákkladních škol města Jihlavy a vytvoří se metodika pro jednotnou evaluaci základních škol v Jihlavě.

Další informace:
Projekt byl ukončen v roce 2016