Škola, do které stojí za to chodit

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., v souladu ve znění pozdějších předpisů a nařízení v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:

 • základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě
 • přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
 • rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 • údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 • údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného
  stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií
 • údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 • údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 • údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 • základní údaje o hospodaření školy
 • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 • údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 • údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 • údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
  vzdělávání.

Dle § 7 odst. 2 této vyhlášky se výroční zpráva o činnosti školy zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (výroční zpráva je k nahlédnutí k dispozici u ředitele školy).

Podle §10 odst. 3 školského zákona může výroční zprávy každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok: Formát:
2007 / 2008 vyrocni_zprava_07_08
2008 / 2009 vyrocni_zprava_08_09
2010 / 2011 vyrocni_zprava_10_11
2011 / 2012 vyrocni_zprava_11_12
2012 / 2013 vyrocni_zprava_12_13
2013 / 2014 vyrocni_zprava_13_14
2014 / 2015 vyrocni_zprava_14_15
2015 / 2016 vyrocni_zprava_15_16
2016 / 2017 vyrocni_zprava_16_17
2017 / 2018 vyrocni_zprava_18_19
2018 / 2019 vyrocni_zprava_19_20
2019 / 2020 vyrocni_zprava_20_21

 

Výroční zpráva o hospodaření školy za školní rok: Formát:
2012 / 2013 Vyrocni_zprava_o_hospodareni_13
2013 / 2014  
 2014 / 2015  
   
   
   
   

 

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz