Škola, do které stojí za to chodit

Minimální preventivní program – základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy, školského zařízení.

MPP je vypracování vždy na příslušný školní rok (krátkodobé cíle primární prevence) nebo v časově delším horizontu (dlouhodobá preventivní strategie). MPP je součástí výchovně vzdělávacího programu školy. Odráží specifikace regionu, školy (školského zařízení) a vždy vychází z aktuální situace na škole a reflektuje evaluaci průběhu předchozího období (školního roku). MPP vypracovává školní metodik prevence v úzké spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky za podpory vedení školy.

Obsah

 • Úvod
 • Charakteristika školy
 • Vymezení rizikového chování
 • Analýza současného stavu na škole
 • Cíle programu
 • Vymezení cílové populace
 • Garant programu a spolupracovníci
 • Propagace
 • Prevence
 • Hodnocení MPP za minulý školní rok 
 • Strategir řešení přestupků
 • Seznam zákonů a metodických pokunů
 • Literatura, webové odkazy, tisk
 • Seznam a kontakty zařízení zabývající se problematikou rizikového chování

Přílohy

 • Hodnocení školního roku
 • Co dělat když – intervence pedagoga
 • Souhlas zákonného zástupce s orientačním testováním na přítomnost OPL
 • Dotazník – evaluace MPP
Datum platnosti: Název: Formát:
2.9.2013 Minimální preventivní program 2013 PDF
2.9.2013 Minimální preventivní program 2014 – zde PDF
2.9.2013 Minimální preventivní program 2015 – zde PDF

 

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz