Škola, do které stojí za to chodit

Klasifikační řád školy vychází z následujících zákonů, vyhlášek a pokynů MŠMT:

  • Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., resp. vyhlášky 256/2012 Sb.
  • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění
  • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002
  • a dalších platných předpisů
Datum platnosti: Název: Formát:
1. 9. 2021 Klasifikační řád PDF

 

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz