Škola, do které stojí za to chodit

Třída pro nadané žáky pro školní rok 2018/2019

V případě dostatečného zájmu otevřeme ve školním roce 2018/2019 znovu první třídu pro nadané žáky.

Třídu naplňujeme do maximálního počtu 20 žáků, nejnižší počet žáků ve třídě je 14.

V případě nenaplnění minimální kapacity vytvoříme pro nadané žáky skupiny, ve kterých se budou vzdělávat žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech (Vyhláška č. 27/2016 Sb., odstavec 4).

Nadaným žákům umožníme v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšíření obsahu vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem, případně umožníme účast na výuce ve vyšším ročníku (Vyhláška 27/2016 Sb., odstavec 5).

V případě vyššího počtu zájemců bude škola postupovat podle následujících kritérií:

  1. Zpráva a doporučení pedagogicko-psychologické poradny se závěrem, že se jedná o mimořádně nadaného žáka
  2. Posouzení výsledků zprávy a doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)

Zájemci o přihlášení dítěte do třídy pro nadané žáky mohou navštívit Den otevřených dveří, který proběhne 13. 2. 2018, s možností dopolední návštěvy letošní první třídy pro nadané žáky, případně informačních schůzek, které proběhnou ve stejný den v 10.00 a 15.00 hodin ve školním divadle.

Zápis dětí do první  třídy pro nadané žáky pro šk. rok 2018/2019 proběhne ve středu 18. 4. 2018 v prostorách školy.

Čas zápisu si zákonní zástupci dětí mohou zarezervovat prostřednictvím rezervačního systému, který bude spuštěn 26. 3. 2018 na webových stránkách školy.

K zápisu si zákonní zástupci přinesou:

  1. Občanský průkaz, nebo jiný doklad potvrzující totožnost zákonného zástupce
  2. Rodný list dítěte
  3. Zprávu školského poradenského zařízení ( maximálně rok starou) se závěrem, že se jedná o mimořádně nadaného, nebo nadaného žáka

Letáček: Den otevřených dveří 2018 


FAQ – Časté dotazy

  • Co je to třída pro nadané žáky? Třída pro nadané žáky bude mít menší počet žáků než běžná třída, budou zde žáci s různými formami nadání (dle doporučení), do výuky budou zařazovány jiné formy vzdělávání např. matematika metodou profesora Hejného, úprava obsahu výuky dle doporučení atd.
  • Jaké jsou podmínky přijetí do této třídy? Podmínkou přijetí do této třídy je psychologické vyšetření (max. 1 rok staré) se závěrem, že se jedná o nadané dítě nebo doporučení od odborníka v příslušném oboru dle nadání žáka (viz. Vyhláška č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Doporučení musí být předloženo při zápisu. Výňatek z vyhlášky týkají se nadaných žáků Vyhláška 27/2016
  • Bude otevřena třída pro nadané žáky i pro starší žáky? O vytvoření tříd tohoto typu pro starší žáky se prozatím neuvažuje. Samozřejmě je možné, v případě, že žák je na základě doporučení označen za žáka nadaného (i v pozdějším věku) vytvořit individuální vzdělávací plán a dle doporučení upravit obsah a průběh vzdělávání.
Archiv

no images were found

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily